PODROČJE DOBROBITI ŽIVALI

____________________________________________________________________________________________

  1. NARAVOSLOVNE DELAVNICE ZA UČENCE/KE OSNOVNIH ŠOL “Za dobrobit živali”
    “KAKO PRAVILNO POSKRBIM ZA ZDRAVO ALI POŠKODOVANO ŽIVAL (hišnega ljubljenčka, rejno ali prostoživečo žival)

Način izvedbe: ON -LINE (spletna izvedba) ali v učilnici.

Za učence OŠ smo pripravili program naravoslovnih delavnic, s katerimi jih želimo ozavestiti o pomenu odgovornega ravnanja do živali, kako lahko s svojim lastnim delom prispevajo k njihovemu boljšemu počutju in kako lahko prenašajo svoje znanje med prijatelje in sorodnike.

Zgodnje ozaveščanje je ključna podpora poznavanju zakonodaje na področju zaščite živali in odgovornega lastništva. To je tudi temelj empativnega odnosa mladih do soljudi ter do žive in nežive narave.

Z vpeljavo vsebin dobrobiti živali v izobraževalni proces šola ne le poučuje o živalih, temveč učenke/učence vzpodbuja, da razmišljajo o pravilnosti lastnih dejanj in razvijajo lastno odgovornost glede počutja živali in lastne varnosti.

Vsebine s področja dobrobiti živali (dobro bivanje oz. animal welfare) so učencem/kam blizu in zanimive.
Dobrobit živali jim predstavimo na podlagi znanstvenih dognanj in ne na podlagi »pogosto zavajajočih« dezinformacij na spletu in privzgojenih vedenjskih vzorcev.

Delavnice so odlična dopolnitev izobraževalnim ciljem v OŠ: spoznavanje okolja, naravoslovje, gospodinjstvo, naravoslovni dnevi, domovinska in državljanska kultura in etika, biologija.

Vsebina, potek in cena delavnic: 
Vsebina Naravoslovnih delavnic za dobrobit živali za OŠ

Način prijave:
– kontaktirajte nas na: 041 798 731, info@razpis.si ali
– nam pošljete izpolnjen prijavni obrazec:
Prijavni obrazec – naravoslovne delavnice za učence OŠ

Po prijavi vas bomo kontaktirali in uskaldili termin in način izvebe (on – line ali v učilnici).

Bodimo prijazni in odgovorni do živali!

Veseli bomo, če nas boste kontaktirali!

____________________________________________________________________________________________

2. DELAVNICA VARSTVO, OSKRBA IN PREVOZ HIŠNIH ŽIVALI KOT DEJAVNOST
SPLETNA DELAVNICA – 3 ure

Hišni ljubljenčki (hišne živali) potrebujejo za dobro počutje bližino človeka, veliko gibanja in igre, česar jim njihovi lastniki v današnjem hitrem tempu sami vsak dan težko zagotovimo. Zato je varstvo in oskrba hišnih živali eden izmed najbolj perspektivnih poklicev in je sanjska služba za vse, ki imamo radi živali.

Komu je delavnica namenjena?
Delavnica je namenjena tistim, ki razmišljate, da bi opravljali ali že opravljate dejavnost:
– hotel za hišne živali.
– dnevno varstvo hišnih živali.
– pasji vrtec.
– sprehajanje psov in ostalih hišnih živali.
– oskrba hišnih živali na domu lastnika.
– prevoz hišnih živali – npr. “pasji taksi”.

Na delavnici bomo razjasnili številne dileme, ki se porajajo, ko se odločamo oziroma že izvajamo zgoraj naštete dejavnosti varstva in oskrbe hišnih živali kot dejavnost ali morda le kot dodaten zaslužek poleg redne službe. Npr:
– katere pogoje moram izpolnjevati, če želim izvajati t.i. “dnevno varstvo” hišnih živali?
– kako pridobim dovoljenje za opravljanje dejavnosti hotela za hišne živali?
– kako velika morajo biti bivališča za živali v času oskrbe / v hotelu za hišne živali?
– kakšna mora biti oprema bivališč v času varstva hišne živali?
– kakšne so zahteve glede čiščenja in razkuževanja bivališč?
– kakšno izobrazbo potrebujem, če želim hišne živali sprehajati, oskrbovati na domu lastnika, oskrbovati na svojem domu ali oskrbovati v hotelu za hišne živali?
– ali potrebujem kakšno dovoljenje za komercialni prevoz hišnih živali in kako ga dobim?
– katere pogoje moram izpolnjevati, če želim opravljati prevoz hišnih živali – npr. “pasji taxi”?
– katere evidence moram voditi, ko prevzamem hišno žival v varstvo in oskrbo?
– kakšne so zahteve glede zdravstvenega varstva živali v času oskrbe (strupena živila, strupene rastline)?
– kako ukrepam v primeru poškodbe živali v času oskrbe?
– kakšne so odgovornosti izvajalca oskbe hišnih živali?
– kakšne so odgovornosti oddajatelja hišne živali v varstvo?

Način prijave:
– kontaktirajte nas na: 041 798 731, info@razpis.si


Cena: 35,00 €

(DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1)V ceno je všteto: izvedba delavnice v živo preko spleta, gradivo, interaktivna debata med delavnico, svetovanje tudi po zaključku delavnice.

Veselimo se srečanja z vami!

____________________________________________________________________________________________

3. TEČAJ ZA VOZNIKE IN OSKRBNIKE PRI PREVOZU ŽIVIH ŽIVALI

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba št. U3440-187/2019/3) izvajamo osnovna in obnovitvena usposabljanja s preizkusom znanja za pridobitev Potrdila za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali (“kartica”) – skladno z zahtevami člena 17(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njimi.

Skladno z Uredbo Sveta (ES) 1/2005 morajo opraviti usposabljanje vozniki in oskrbniki, ki prevažajo na razdalji daljši od 65 km (lastne živali ali živali tretje osebe): domače kopitarje, domače govedo, ovce, koze, prašiče ali piščance.

Po uspešno opravljenem usposabljanju pridobite potrdilo o usposobljenosti (“kartico”), ki je izpisano v slovenskem in angleškem jeziku in je veljavno v državah članicah EU.

Vsebine usposabljanja so koristne in uporabne tudi za ostale odgovorne skrbnike živali med njihovim prevozom:
– voznike in oskrbnike, ki prevažajo ostale živalske vrste.
– za osebje zbirnih centrov.
– za osebje, ki prevaža živali v nekomercialni namen.
– za vse odgovorne skrbnike živali.

Na usposabljanju udeleženci pridobijo potrebna znanja:
– o splošnih zahtevah za prevoz živali.
– o obvezni spremni dokumentaciji pri prevozu za: živali, voznika, oskrbnika.
– o tehničnih zahtevah za prevozna sredstva pri prevozu živali: oprema, velikost, dezinfekcija, dokumentacija.
– o dnevniku vožnje, izjavi o prevozu.
– kako preprečiti nepotreben stres živalim med prevozom.
– o potrebah živali po vodi in hrani med prevozom: dolge in kratke vožnje.
– o obnašanju živali in konceptu stresa.
– o vplivu načina vožnje na dobro počutje živali in na kakovost mesa.
– o skrbi za živali v nujnih primerih.
– o varnosti osebja, ki ravna z živalmi.
– o postopku registracije za prevoznika živali TIP1 (do 8ur) ali TIP2 (nad 8 ur).
– o zahtevah za prevoz živali na krakih vožnjah TIP1 in na dolgih vožnjah TIP2.o biovarnostnih ukrepih med prevozom živali v povezavi z afriško prašičjo kugo.-
– o inšpekcijskih ukrepih v primeru neizpolnjevanja zahtev dobrobiti živali med prevozom.
– evropski in slovenski zakonodaji s področja zaščite živali med prevozom.

Udeležencem predstavimo gospodarsko korist, katero jim bo prineslo dobro počutje živali med prevozom (boljša kakovost mesa, manj bolezni, poškodb, stresa in poginov živali med prevozom, manj glob in kazni.

VSEBINA TEČAJA

– Splošni pogoji za prevoz živali.
– Prevozna dokumentacija pri prevozu živali. Tehnična pravila.
– Primernost živali za prevoz. Fiziologija živali (potrebe po vodi, hrani, obnašanje živali in koncept stresa).
– Biovarnost pri afriški prašičji kugi med prevozom. Praktični primeri in ogled filma .
– Praktični vidiki ravnanja z živalmi in njihovo obnašanje. Prva pomoč živalim med prevozom.
– Vpliv vožnje na dobro počutje živali in na kakovost mesa. Varnost osebja, ki ravna z živalmi.
– Prevozna sredstva za prevoz živali – zahteve za kratke (TIP1) in dolge (TIP2) vožnje živali. Prevozni postopki: natovarjanje, vožnja, pretovarjanje, raztovarjanje, počivališča.
– Časi voženj in počitka živali med prevozom. Dolge vožnje živali TIP 2. Prometne nezgode, kjer so udeležene živali. Prekrški, kazni, nadzor                                           

PRIJAVE ZBIRAMO NA: 041 798 731, info@razpis.si

LOKACIJA:
– Šentjur pri Celju
– možnost izvedbe tudi v ON – LINE obliki (v času ukrepov vezanih na COVID – 19)


– NOVO: za skupino več kot 20 udeležencev je možna izvedba na izbrani lokaciji in v izbranem terminu (po predhodnem dogovoru).

Cena osnovnega usposabljanja: 110 €.

Cena »obnovitvenega« usposabljanje: 80€ (za posameznike, ki so usposabljanje ŽE OPRAVILI pred letom 2005).

DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1.

V ceno je vključeno: udeležba na predavanju, izpit, gradiva in potrdilo o opravljenem preizkusu, ki ga prejmejo vsi, ki uspešno opravijo izpit (»kartica«). Potrdilo je veljavno v vseh državah EU.

Udeležba na predavanjih je pogoj za opravljanje izpita.

Informacije na: 041 798 731, info@razpis.si


Prijazno vabljeni, da se nam pridružite!

____________________________________________________________________________________________

4. USPOSABLJANJE ZA OSKRBNIKE HIŠNIH ŽIVALI

Usposabljanje izvajamo na podlagi odločbe Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin št. U3440-127/2018/5, z dne 5.4.2018 za pridobitev potrdila o Opravljenem usposabljanju o prehrani, negi, vedenju in zdravstvenem varstvu hišnih živali (skladno s Pravilnikom o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09 in 89/14):

Pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost:
– oskrbe v hotelih za hišne živali,
– trgovine s hišnimi živalmi,
– organizatorji razstav, tekmovanj in drugih prireditev, kjer sodelujejo hišne živali,
morajo imeti glede na svoj namen, cilje ali dejavnost takšno število oskrbnikov živali, da je vsak dan zagotovljena nemotena oskrba živali.

Usposabljanje obsega predavanje in pisni preizskus znanja.

Pridobljeno znanje je pomembno tudi za vse, ki smo v kakršnem koli drugem odnosu z živalmi:
– vzreditelji,
– društva za zaščito živali,
– pasje šole,
– prodaja opreme in hrane za hišne živali,
– zavetišča za zapuščene živali,
– aktivisti na področju zaščite živali,
– odgovorni lastniki hišnih živali,
– saloni za hišne živali.

VSEBINA USPOSABLJANJA:

– Tehnični in upravni vidiki zakonodaje s področja zaščite živali in varstva prostoživečih vrst
– Fiziološke značilnosti hišnih živali,  potrebe po hrani, vodi, obnašanje in koncept stresa
– Varnost osebja, ki ravna z živalmi, zoonoze
– Praktični vidiki ravnanja z živalmi 
– Skrb za živali v nujnih primerih
– Preizkus znanja.

PRIJAVE ZBIRAMO NA: 041 798 731, info@razpis.si

Lokacija:
– Celje
– možnost izvedbe tudi v ON – LINE obliki (v času ukrepov vezanih na COVID – 19)

Informacije na:
041 798 731 , info@razpis.si

Cena usposabljanja: 89,00 €. DDV ni obračunan na osnovi 94. člena ZDDV-1.


V ceno je vključeno: udeležba na predavanju, izpit, gradiva in potrdilo o opravljenem usposabljanju, ki ga prejmejo vsi, ki uspešno opravijo izpit. Potrdilo je veljavno 5 let.

Udeležba na predavanjih je pogoj za opravljanje izpita.

Prijazno vabljeni ljubitelji živali!

____________________________________________________________________________________________

5. PROGRAM USPOSABLJANJA OSEBJA, KI IZVAJA ZAKOL ŽIVALI

” ZAŠČITA IN DOBROBIT ŽIVALI PRI USMRTITVI”

Na podlagi odločbe UVHVVR št. U3440-237/2019/3 izvajamo PROGRAM OSNOVNEGA IN OBNOVITVENEGA USPOSABLJANJA za pridobitev Potrdila o usposobljenosti v skladu z 21. členom Uredbe 1099/2009/ES za:
– živalske vrste: domače govedo, ovce, koze, prašiče, kopitarje.
– metode omamljanja: mehanske metode (razen strelne naprave s prostim projektilom), s plinom, z električnim tokom.
– klavne postopke: ravnanje z živalmi in skrb za živali pred omejitvijo premikanja, omejitve premikanja živali za namene omamljanja in usmrtitve, metode omamljanja, ocena učinkovitega omamljanja in izkrvavitev.

VELJAVNOST POTRDIL:
Opravljeno usposabljanje (predavanje + izpit) je pogoj za pridobitev potrdila o usposobljenosti za delo v mali ali v veliki klavnici, skladno z 21. členom Uredbe 1099/2009/ES.
Potrdila izda UVHVVR po 21. členu Uredbe 1099 v slovenskem in v angleškem jeziku in veljajo v državah EU 10 let.

Udeležba na celotnem predavanju za postopek/živalsko vrsto na katerega se kandidat prijavli je pogoj za opravljanje izpita.

VSEBINA IN POTEK USPOSABLJANJA
Program se izvede v dveh dneh: predavanje in v roku 14 dni po predavanju, pisni izpit pod nadzorstvom predstavnika Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Vso potrebno gradivo udeleženci prejmejo na predavanjih in je všteto v ceno .

VSEBINA USPOSABLJANJA (domače govedo, ovce, koze, prašiči, kopitarji)


Zakonodaja s področja zaščite živali pri usmrtitvi. Dobrobit živali. Kakovost mesa v konceptu dobrobiti živali v klavnih postopkih. Dobrobit živali med prevozom v klavnico. Vedenjske značilnosti živali. Zakol na domu. Obredni zakol.
Ravnanje z živalmi in skrb za živali pred omejitvijo premikanja.
Omejtive premikanja živali za namen omamljanja in usmrtitve.
Metode omamljanja: mehanske metode razen strelne naprave s prostim projektilom, metode s plinom, metode z električnim tokom.
Ocena učinkovitega omamljanja in usmrtitev.
Izpit.

PRIJAVE ZBIRAMO NA: 041 798 731, info@razpis.si


Lokacija:
– Šentjur pri Celju- možnost izvedbe tudi v ON – LINE obliki (v času ukrepov vezanih na COVID – 19)


Informacije na
: 041 798 731, info@razpis.si

Cena celotnega osnovnega usposabljanaj: 149,00 €.
DDV ni obračunan na osnovi 94. člena ZDDV-1.

V ceno je vključeno: udeležba na predavanju, izpit, gradiva in potrdilo o opravljenem izpitu po potrjenem programu UVHVVR.

Prijazno vabljeni!

____________________________________________________________________________________________

6. PRVA POMOČ ZA HIŠNE ŽIVALI (PES, MAČKA)
ŠTIRI URNA INTERAKTIVNA DELAVNICA

Vsebina delavnice in cena: Delavnica – Prva pomoč za hišne živali

Način prijave: pošljete nam izpolnjen prijavni obrazec:
Prijavni obrazec – Prva pomoč za hišne živali

Lokacija izvedbe: Celje

Termin izvedbe: termin objavimo takoj, ko bo mogoča fizična izvedba.

Za kakršnekoli informacije smo vam z veseljem na razpolago na: 041 798 731 , info@razpis.si

Prijazno vabljeni!