NARAVOSLOVNE DELAVNICE ZA UČENCE/KE OSNOVNIH ŠOL – “ZA DOBROBIT ŽIVALI”

“Bodimo prijazni in odgovorni do živali!”

Za šolsko leto 2018/19 smo izdelali program naravoslovnih delavnic, s katerimi želimo učence/ke osnovnih šol ozavestiti o pomenu odgovornega ravnanja do živali, kako lahko s svojim lastnim delom prispevajo k njihovemu boljšemu počutju in kako lahko prenašajo svoje znanje med prijatelje in sorodnike.

Vsi smo na nek način ves čas v stiku z živalmi in zato menimo, da bi tovrstno izobraževanje bilo potrebno čim pogosteje vključiti v redno izobraževanje. Pridobljena znanja in informacije bi znatno pripomogli k izvajanju obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje na področju zaščite živali v vsakdanjem življenju. Odgovorno lastništvo hišnih živali doprinese tudi boljši odnos do soljudi in vse žive in nežive narave. Učenec/ka namreč s tem razvija vrednote, kot so predanost in skrb za živo bitje ter spoznava osnovne državljanske dolžnosti.

Z vpeljavo tovrstnih vsebin šola ne le poučuje o živalih, temveč učenke/učence vzpodbuja, da razmišljajo o pravilnostih lastnih dejanj in razvijajo odgovornost, da sami odgovorno in pravilno poskrbijo za svojo žival.

Vsebine s področja dobrobiti živali (dobro bivanje/animal welfare) so otrokom blizu in zanimive. Za osnovnošolce imamo pripravljene delavnice treh vsebinskih sklopov. Vsak sklop se izvede v 60-ih minutah. Po končani delavnici smo učencem še na razpolago nadaljnjih 45 minut za vprašanja, pojasnila, debato.

Delavnice so odlična dopolnitev izobraževalnim ciljem naravoslovnih in družboslovnih predmetov (spoznavanje narave, biologija, psihologija, državljanska vzgoja, etika, zdravstvena vzgoja) v vseh devetih razredih osnovne šole. Dobrobit živali jim predstavimo na osnovi znanstvenih dognanj in ne na podlagi »pogosto lažnih« dezinformacij na spletu.

Namen naravoslovnih delavnic “Za dobrobit živali”:
– živali niso igrače -spodbujati spoštovanje do živali ter razviti občutek predanosti in odgovornosti, da za živali poskrbimo skladno z njenimi potrebami (hrana, oskrba, namestitev, rokovanje, dokumentacija) in da živali omogočimo njeno naravno vedenje,
– seznaniti učence/ke (njihovi starosti primerno) o osnovnih zakonskih obveznostih, ki jih morajo izpolnjevati, če imajo doma hišnega ljubljenčka,
– krepiti zavedanje kdaj in zakaj njihova žival trpi in s tem spodbujati prijazno ravnanje z živalmi – spoznati pojme mučenje, nevaren pes, zanemarjenje, zapustitev živali, neodgovorno lastništvo,
– predstaviti učencem/kam pet svoboščin živali, na katerih temelji sodobno razumevanje dobrobiti živali,
– ozavestiti učence/ke kaj storiti, če imajo kot hišnega ljubljenčka invazivno tujerodno živalsko vrsto,
– primerno izražanje pri stiku s hišnimi živalmi (brez žaljivk, poniževanja, počlovečenja, podcenjevanja), s čemer učenec/ka razvija primeren komunikacijski odnos z žvaljo,
– ozavestiti, kdaj in katera žival je lahko hišna žival (gojena žival, živali prostoživečih vrst v ujetništvu, terapevtska žival),
– predstaviti pojme; rejna žival, hišna žival, prostoživeče živali (v naravi, v ujetništvu), divje živali (avtohtone, neavtohtone),lastnik živali, oskrbnik živali,posvojitelj živali,
– predstaviti pomen društev za zaščito živali, zavetišč in zatočišč za živali, Upravo za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin, pomen prostovoljstva,
– predstaviti dobrobit hišnih živali, ki bivajo v osnovnih šolah,
– seznaniti učence/ke z možnostmi okužb in poškodb pri rokovanju s hišnimi živalmi in osnove prve pomoči,
– seznaniti učence/ke s poškodbami in boleznimi hišnih živali in osnove prve pomoči.

Program je zasnovan kot interaktivno praktično izkustveno učenje.
Vsebino in izvedbo je možno prilagoditi predhodno izraženim željam šole oz. učencev/učenk (glede na vrsto hišnih živali, ki jih obravnavamo, trajanje, lokacija izvedbe,…)-.
Na ta način je možno utrditi in povezati znanje, ki so ga učenci/ke že pridobili pri različnih predmetih in ga nadgraditi v praktičnih primerih iz njihovega vsakdanjega življenja in oskrbe živali v domačem in šolskem okolju. Predlagamo, da obravnavamo teme, ki so učencem/kam blizu in se nanašajo na živali, s katerimi so največ v stiku (njihovi hišni ljubljenčki; živali, ki bivajo v njihovi šoli).
Učenci/ke so ves čas izvedbe delavnice aktivno sodelujoči., izpolnjujejo delovne liste in z uporabo “lastnih živalic” (plišaste muce, kužki, hrčki, ptice) pritegnjeni k izvedbi praktičnih nalog (kako se pravilno živalci približati, kako preveriti njeno osnovno zdravstveno stanje, kako ji lahko nudimo prvo pomoč, kako poskrbimo za lastno varnost).

Informacije in prijava: 041 798 731, simona@salej.net

Več o VSEBINAH DELAVNIC, POTEKU IN NAČINU PRIJAVE: Vsebina naravoslovnih delavnic za OŠ (2)