Naravoslovne delavnice za učence osnovnih šol ” MOJA ŽIVAL JE MOJA ODGOVORNOST” v šolskem letu 2018/19

” Napredek in moralni razvoj naroda lahko izmerimo z njegovim odnosom do živali.” (M. Ghandi)

Spoštovani učitelji/učiteljice in učenci/ke,

Za šolsko leto 2018/19 smo izdelali program naravoslovnih delavnic s katerimi želimo učence/ke osnovnih šol ozavestiti o pomenu odgovornega ravnanja do živali, kako lahko s svojim lastnim delom prispevajo k njihovemu boljšemu počutju in kako lahko prenašajo svoje znanje med prijatelje in sorodnike.

Vsi smo na nek način ves čas v stiku z živalmi in zato menimo, da bi tovrstno izobraževanje bilo potrebno čim pogosteje vključiti v redno izobraževanje. Pridobljena znanja in informacije znatno pripomorejo k izvajanju obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje na področju zaščite živali v vsakdanjem življenju. Odgovorno lastništvo hišnih živali doprinese tudi boljši odnos do soljudi in vse žive in nežive narave. Učenec/ka namreč s tem razvija vrednote, kot so predanost in skrb za živo bitje ter spoznava osnovne državljanske dolžnosti.

Z vpeljavo tovrstnih vsebin šola ne le poučuje o živalih, temveč učenke/učence vzpodbuja, da razmišljajo o pravilnostih lastnih dejanj in razvijajo odgovornost, da sami odgovorno in pravilno poskrbijo za svojo žival.

Vsebine s področja dobrobitiživali (dobro bivanje/animal welfare) so otrokom blizu in zanimive. Za osnovnošolce imamo pripravljene delavnice treh vsebinskih sklopov. Vsak sklop se izvede v 60-ih minutah. Po končani delavnici smo učencem še na razpolago nadalnjih 45 minut za vprašanja, pojasnila, debato.

Vsebinski sklopi delavnic:
1. Moja žival je moja odgovornost.
2. Pravilno rokovanje s hišno živaljo, prva pomoč pri poškodbah hišnega ljubljenčka in skrb za lastno zdravje.
3. Dobrobit živali v učilnici naše šole.

Delavnice so odlična dopolnitev izobraževalnim ciljem naravoslovnih in družboslovnih predmetov (spoznavanje narave, biologija, psihologija, državljanska vzgoja, etika, zdravstvena vzgoja) v vseh devetih razredih osnovne šole. Dobrobit živali jim predstavimo na osnovi znanstvenih dognanj in ne na podlagi »pogosto lažnih« dezinformacij na spletu.

Namen naravoslovnih delavnic “Za dobrobit živali”:
– živali niso igrače -spodbujati spoštovanje do živali ter razviti občutek predanosti in odgovornosti, da za živali poskrbimo skladno z njenimi potrebami (hrana, oskrba, namestitev, rokovanje, dokumentacija) in da živali omogočimo njeno naravno vedenje,
– seznaniti učence/ke (njihovi starosti primerno) o osnovnih zakonskih obveznostih, ki jih morajo izpolnjevati, če imajo doma hišnega ljubljenčka,
– krepiti zavedanje kdaj in zakaj njihova žival trpi in s tem spodbujati prijazno ravnanje z živalmi – spoznati pojme mučenje, nevaren pes, zanemarjenje, zapustitev živali, neodgovorno lastništvo,
– predstaviti učencem/kam pet svoboščin živali, na katerih temelji sodobno razumevanje dobrobiti živali,
– ozavestiti učence/ke kaj storiti, če imajo kot hišnega ljubljenčka invazivno tujerodno živalsko vrsto,
– primerno izražanje pri stiku s hišnimi živalmi (brez žaljivk, poniževanja, počlovečenja, podcenjevanja), s čemer učenec/ka razvija primeren komunikacijski odnos z žvaljo,
– ozavestiti, kdaj in katera žival je lahko hišna žival (gojena žival, živali prostoživečih vrst v ujetništvu, terapevtska žival),
– predstaviti pojme; rejna žival, hišna žival, prostoživeče živali (v naravi, v ujetništvu), divje živali (avtohtone, neavtohtone),lastnik živali, oskrbnik živali,posvojitelj živali,
– predstaviti pomen društev za zaščito živali, zavetišč in zatočišč za živali, Upravo za vrano hrano veterinarstvo in varstvo rastlin, pomen prostovoljstva,
– predstaviti dobrobit hišnih živali, ki bivajo v osnovnih šolah,
– seznaniti učence/ke z možnostmi okužb in poškodb pri rokovanju s hišnimi živalmi in osnove prve pomoči,
– seznaniti učence/ke s poškodbami in boleznimi hišnih živali in osnove prve pomoči.

Program je zasnovan kot interaktivno praktično izkustveno učenje.
Vsebino in izvedbo je možno prilagoditi predhodno izraženim željam šole oz. učencev/učenk (glede na vrsto hišnih živali, ki jih obravnavamo, trajnaje, lokacija izvedbe,…)
Na ta način je možno utrditi in povezati znanje, ki so ga učenci/ke, že pridobili pri različnih predmetih in ga nadgraditi v praktičnih primerih iz njihovega vsakdanjega življenja in oskrbe živali v domačem in šolskem okolju. Predlagamo, da obravnavamo teme, ki so učencem/kam blizu in se nanašajo na živali, s katerimi so največ v stiku (njihovi hišni ljubljenčki; živali, ki bivajo v njihovi šoli).
Učenci/ke so ves čas izvedbe delavnice aktivno sodelujoči., izpolnjujejo delovne liste in z uporabo “lastnih živalic” (plišaste muce, kužki, hrčki, ptice) pritegnjeni k izvedbi praktičnih nalog (kako se pravilno živalci približati, kako preveriti njeno osnovno zdravstveno stanje, kako ji lahko nudimo prvo pomoč, kako poskrbimo za lastno varnost).

Informacije in prijava: 041 798 731, simona@salej.net