naše aktivnosti

ZA DOBROBIT ŽIVALI
Usposabljanje za oskrbnike hišnih živali (Pravilnik o zaščiti hišnih živali)
Usposabljanje za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali (Uredba Sveta (ES) št.1/2005)
Osnovno in obnovitveno usposabljanje za klavničarje (Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009)
Delavnica Varstvo, oskrba in prevoz hišnih živali kot dejavnost
Prva pomoč za hišne živali

ZA DOBROBIT LJUDI
Zdrav življenjski slog
Primarna funkcionalnost telesa za boljše počutje in večjo delovno strorilnost
Pravilna telesna drža kot osnova vseh gibanj
Razvoj naravnih oblik gibanja za vsakdanja opravila
Trajnostno podjetništvo

USPOSABLJANJE OSKRBNIKOV HIŠNIH ŽIVALI

Termin: petek, 26. januar 2024 – prijave potekajo do zapolnitve mest

Lokacija: Šentjur pri Celju ali online
Udeležba in izvedba je možna izključno v Sloveniji.

Način prijave:
– pošljete nam izpolnjen prijavni obrazec: Prijavni obrazec

Za prijave  smo vam na razpolago tudi na: 041 798 731, info@razpis.si

Usposabljanje oskrbnikov hišnih živali bomo izvedli na podlagi četrtega odstavka 7. a člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv; Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), za izvedbo 16. člena Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09 in 89/14). 

Po opravljenem usposabljanju udeleženec pridobi  Potrdilo o opravljenem usposabljanju o prehrani, negi, vedenju in zdravstvenem varstvu hišnih živali z veljavnostjo 10 let.

Usposabljanje izvajamo kot pooblaščeni izvajalec Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, odločba št. U3440-127/2018/33.

Vsebina usposabljanja:

  1. tehnični in upravni vidiki zakonodaje s področja zaščite živali in varstva živali prosto živečih vrst.
  2. fiziologija živali, predvsem potrebe po vodi in hrani, obnašanje živali in koncept stresa.
  3. praktični vidiki ravnanja z živalmi.
  4. skrb za živali v nujnih primerih.
  5. varnost osebja, ki ravna z živalmi.

16. člen Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09 in 89/14) navaja:
Pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost oskrbe v hotelih za hišne živali, trgovine s hišnimi živalmi ter organizatorji razstav, tekmovanj in drugih prireditev, kjer sodelujejo hišne živali, morajo imeti glede na svoj namen, cilje ali dejavnost takšno število oskrbnikov živali, da je vsak dan zagotovljena nemotena oskrba živali.

7. a člen Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) navaja:
(1) Skrbniki živali in osebe, ki pri opravljanju dejavnosti, povezanih z živalmi, prihajajo z njimi v neposreden stik, morajo imeti osnovno znanje o potrebah živali glede vode, hrane, primernega okolja, vrsti značilnega obnašanja ter o predpisih glede dobrobiti in zaščite živali (v nadaljnjem besedilu: osnovno znanje o živalih).
(4) Osebe, ki pri opravljanju dejavnosti, povezanih z živalmi, prihajajo z njimi v neposreden stik, osnovno znanje o živalih pridobijo na usposabljanjih, za katera upravni organ, pristojen za veterinarstvo, potrdi program in izvajalca. Udeleženci po opravljenem usposabljanju opravijo izpit in pridobijo potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Prijave so nujne, ker je število mest omejeno

Cena usposabljanja: 99,00 EUR
DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1. Navedena cena je končni znesek za plačilo.

V ceno je všteta udeležba na izobraževanju in izpitu, gradivo, potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Prijazno vabljeni!
Veselimo se srečanja.

TEČAJ ZA VOZNIKE IN OSKRBNIKE PRI PREVOZU ŽIVIH ŽIVALI

Termin: 23. februar 2024 – prijave potekajo
– v predavalnici v Šentjurju pri Celju
ali
– online

Izvedba tečaja je možna tudi v DODATNIH TERMINIH na izbranih lokacijah po predhodnem dogovoru.
Udeležba in izvedba je možna izključno v Sloveniji.

Način prijave:
– na tečaj se lahko prijavite na: info@razpis.si ali 041 798 731
ali
– pošljete na naš naslov izpolnjen prijavni obrazec: Prijavni obrazec – voznik in oskrbnik pri prevozu živih živali

Prijave so nujne, ker je število mest omejeno

Cena osnovnega usposabljanja za udeleženca: 110,00 EUR
Cena “obnovitvenega” usposabljanja za udeleženca: 80,00 EUR (za udeležence, ki so usposabljanje opravili pred letom 2005 – pred sprejetjem Uredbe 1/2005/ES).

DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1. Navedena cena je končni znesek za plačilo.

 Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba št. U34402-154/2022/2) izvajamo usposabljanje za pridobitev Potrdila za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali – skladno z zahtevami člena 17(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njimi.

Po uspešno opravljenem usposabljanju pridobite potrdilo o usposobljenosti, ki  je izpisano v slovenskem in angleškem jeziku in je veljavno v državah članicah EU.

Za informacije smo vam na razpolago na:
041 798 731, info@razpis.si

Izvedba je možna tudi na izbrani lokaciji in v izbranem terminu po predhodnem dogovoru).

Veseli bomo, če nas boste kontaktirali tudi le v primeru, da potrebujete  informacije v zvezi z načinom, zahtevami, fiziološkimi potrebami živali,… ki zagotavljajo njihovo dobro počutje med prevozom!

Za informacije in prijave smo vam na razpolago na: 041 798 731, info@razpis.si.

Do še več informacij vezanih na zahteve pri prevozu živih živali lahko dostopate na spletni strani UVHVVR – Prevoz živali. 

Prijazno vabljeni!

USPOSABLJANJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA skladno z 21. čl. UREDBE SVETA (ES) 1099/2009 O ZAŠČITI ŽIVALI PRI USMRTITVI

USPOSABLJANJE ZA “KLAVNIČARJE” 

Termin:
– marec 2024 – predavanje (osnovno, obnovitveno usposabljanje)
– termin izpita: marec 2024 (Šentjur pri Celju)

 

Kje:
– predavanje: izbirate lahko med Šentjur pri Celju ali online.

Izvedba delavnice je možna tudi v DODATNIH TERMINIH na izbranih lokacijah po predhodnem dogovoru.
Udeležba in izvedba je možna izključno v Sloveniji.

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba UVHVVR št U3440-237/2019/3) izvajamo osnovno in obnovitveno usposabljanje »ZAŠČITA IN DOBROBIT ŽIVALI PRI USMRTITVI« za pridobitev potrdila o usposobljenosti skladno z 21. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi.

Način prijave:
–  na tečaj se lahko prijavite na:  info@razpis.si ali 041 798 731
ali
– na naš naslov pošljete prijavni obrazec:   Prijavnica  – tečaj za klavničarje

Program, ki obsega predavanje in pisni izpit, je namenjen usposabljanju osebja, ki izvaja usmrtitve živali in postopke povezane z usmrtitvami pri živalskih vrstah:
– domači prežvekovalci (govedo, ovce, koze)
– kopitarji
– prašiči
 
ZA METODE OMAMLJANJA:
– mehanske metode, razen strelne naprave s prostim projektilom
– s plinom
– z električnim tokom
 
ZA KLAVNE POSTOPKE:
– ravnanje z živalmi in skrb za živali pred omejitvijo premikanja.
– omejitve premikanja živali za namene omamljanja in usmrtitve.
– metode omamljanja.
– ocena učinkovitega omamljanja in izkrvavitev
 
KOMU JE USPOSABLJANJE NAMENJENO?
– osebju za delo v mali ali veliki klavnici, ki usposabljanja za določeno vrsto živali, klavni postopek ali metodo omamljanja ŠE NI opravljalo,
– osebju za delo v mali ali v veliki klavnici, ki je osnovno usposabljanje že opravilo, vendar je preteklo, ker v predpisanem roku NI opravilo obnovitvenega usposabljanja.
 
Usposabljanje je primerno tudi za vse, ki izvajate zakole prašičev za zasebno domačo rabo in vse, ki vas področje zaščite živali pri zakolu zanima.
 
CENA: 149,00 EUR
DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1.  Navedena cena je končni znesek za plačilo.
 
Prijazno vabljeni!
 

Za informacije in prijave smo vam na razpolago na: 041 798 731, info@razpis.si.

Prijazno vabljeni!

AKTUALNO

OGLED CPU – ja, 30.6.2021, Ljubljana

PREDSTAVITEV TRAJNOSTNE PONOVNE UPORABE IZDELKOV Udeleženvem IC Geoss z Litije, ki so vključeni v program Socialne aktivacije » Točka SODELOVANJA«, smo predstavili trajnostno in ponovno rabo izdelkov. Obiskali smo tudi …